Pages

Friday, June 16, 2017

သစ္ေတာရတနာျပည့္ဘ႑ာ စိုက္ၾကပ်ဳိးၾကထိန္းသိမ္းၾကေဆာင္းပါး ( ခိုင္ေက်ာ္ညိဳ ) ၁၆-၆-၂၀၁၇

ရတနာဟူသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္၊ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ျဖစ္ေသာ အရာဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္တန္ဖုိးထားေသာ သား၊သမီး၊ဆင္၊ျမင္း စသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပတၱျမားစသည္ အမ်က္ေက်ာက္ဟူ၍ လည္းေကာင္းျမန္မာ အဘိဓာန္၌ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သဘာဝကေပးေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္ အဖိုးတန္သယံဇာတမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ်ားႏွင့္အတူ အဖုိးတန္သဘာဝသစ္ေတာ ရတနာမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔က ျမန္မာတုိ႔အေပၚ မတရားက်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားၿပီး ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္ဘဝ ေရာက္ေစခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာတတိယစစ္ပြဲ (၁၈၈၅ ခုႏွစ္)ကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ ေပးလုိက္ေသာ ဘုံေဘဘားမား သစ္ကုမၸဏီ၏ သစ္ခုိးထုတ္မႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာရတနာတုိ႔၏ သမုိင္းသည္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ရွိၾကသည္သာမက ျပည္သူအတြက္ ေလာကအျမင္၊ ဘဝအျမင္၊ အႏုပညာအျမင္၊ ဘာသာေရးအျမင္တုိ႔ကုိပါ ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာစာေပမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ ပါသည္။အင္းဝေခတ္ ကဗ်ာစာဆုိႀကီးမ်ားအနက္ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ေရးသားေသာ ဂႏၳဝင္ေျမာက္ေတာလား ကဗ်ာႀကီး၌ ''ဥဏွဂူနတ္၊ ဖလ္ရဟတ္လည္း၊ သဟႆေရာင္၊ျခည္တစ္ေထာင္ျဖင့္၊ေျပာင္ေျပာင္ဝင္းထိန္၊အာဏာႏွိမ္လ်က္၊ ျပင္းရွိန္အႏၲ၊ ဂုဏ္စြမ္းျပေသာ္၊ ေလခေျမသက္၊ စ်ာန္ဝိတက္သို႔၊ သစ္ရြက္ေရာ္ရီ၊ ဣႏၵနီဝယ္၊ သိဂႌတစ္ဝက္၊ ဖက္၍ေဆးစံု၊ ျခယ္ေသာပံုသို႔၊ ရဂံုၿမိဳင္တြင္း၊ ေတာလံုးလင္းသား'' ဟူေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ''ေတာခြင္ေတာင္ထု၊ ေပ်ာ္ေၾကာင္းလု သည္၊ ေတာင္သူ႔ဓေလ့၊ ယာမီးေၾကြ႕သား၊ မ်ဳိးေစ့ေျမႏံွ၊ ေဒဝမာန္လွ်င္၊ ညံတၿခိမ့္ၿခိမ့္၊ ဘဝင္စိမ့္မွ်၊ သိမ့္သိမ့္႐ိုက္ေၾကာ္၊ ပုစြန္ေဆာ္၍၊ ခါေတာ္သဘင္၊ ဖက္ႏႊဲယွဥ္ဖုိ႔၊ ၫြန္႔ရွင္ခက္သြယ္၊ ေတာနိကာယ္ဘံု၊ အံ့ဖြယ္သူရဲ၊ ကဲၾကဆင့္ဆင့္၊ ပင္လံုးဝင့္လ်က္'' ဟူေသာအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ဆုိခဲ့ေသာ အျမင္ေလးျမင္တုိ႔ကို ေဖာ္က်ဴးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ျမန္မာတုိ႔အတြက္ ရတနာျဖစ္သည္ဟု တင္စားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သစ္ေတာမ်ား ဖံုးလႊမ္းေသာ ဧရိယာျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ တုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑၌ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာသယံဇာတ မ်ားအေပၚ အမ်ားအျပားမွီခို အားထားေနၾကရာ သစ္ေတာမ်ားအေပၚ အလြန္အကြၽံမွီခုိျခင္းက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိသျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တတိယအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈမွာဟက္တာ သုည ဒသမ ၄ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ ေနရာမ်ား၌ ႏုိင္ငံပုိင္သစ္ေတာ စုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကသစ္ေတာ စုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ သစ္ေတာအတန္း အစားက်ဆင္းေနေသာ သဘာဝေတာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳစုထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာ စိစစ္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာတုိးတက္လာၿပီး ျပည္သူတုိ႔၏လူမႈ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစု တပ္မေတာ္ကလည္း ''ရွင္ေအာင္စုိက္ပ်ဳိး၊ႀကီးေအာင္ ျပဳစု၊ ၿမဲေအာင္ထိန္းသိမ္း''ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရဆင္းဆည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲ အခမ္းအနားကို ဇြန္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ဇနီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိ ႀကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) ရွိ ႐ံုး/ဌာနမ်ားမွ အရာရွိ၊စစ္သည္၊ မိသားစုဝင္မ်ား တက္ေရာက္၍ ရတနာတန္းဝင္ကြၽန္းပင္ ၇၂ဝဝ အား စုေပါင္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကပါသည္။

ေရဆင္းဆည္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ မိုးရာသီသစ္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးပြဲမ်ားတြင္ ရတနာ တန္းဝင္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရေလကာပင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္စုစုေပါင္း ၉၃၇၅ဝ ပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး အပင္မ်ားရွင္သန္ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျပဳန္းတီးမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥတုရာသီေတာကုိမွီ၏ ဆုိထားၾကသည့္ အတုိင္း ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ မွ်တေစရန္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားက စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါသည္။ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္မွ်တလွ်င္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားသည္ လူသားတုိ႔အတြက္အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စားဝတ္ေနေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အျပင္ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္ဆုိသည့္အတုိင္း အသီး၊အပြင့္၊ အရြက္၊ အျမစ္၊ အေခါက္တုိ႔ကိုေဆးဝါးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ကာလေနာက္ပုိင္း အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မ်ားလာျခင္းတုိ႔ကို သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားက ထိန္းသိမ္းေပး လ်က္ရွိရာ ''စက္႐ံုလႊင့္ထုတ္၊ ေလညစ္ပုပ္၊ ေတာတြင္း သစ္ပင္အကုန္စုပ္။ တ႔ိုေတြရွဴသြင္း၊ ေလသန္႔ရွင္း မျခြင္းရမွာ၊ ေတာကသာ'' ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ႏႈိးေဆာ္ထားၾကသည္။ သစ္ပင္တုိ႔သည္ ေလထုအတြင္းမွ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအားစုပ္ယူ၍ အပင္အစိတ္ အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာအတြင္း သုိေလွာင္ေပးၿပီး လူႏွင့္သက္ရွိသတၱဝါ မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ကို ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္ရွိေလာကအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ၾကသည္။

သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားသည္ လူသားတုိ႔အတြက္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ ျပဳၾကသျဖင့္ သစ္တစ္ပင္စုိက္လွ်င္ ဇရပ္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသည္ ႏွင့္တူ၏ဟူ၍ ေရွးဘုိးဘြားမိဘမ်ားက ၫႊန္ျပထားၾကသည္။ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိေစျခင္း၊ ေရလည္ပတ္မႈ စနစ္မွန္ကန္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝစမ္းေရထြက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝေစျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ သစ္ပင္၏ပင္စည္ႏွင့္ အျမစ္တု႔ိက ေျမေပၚေျမေအာက္ေရတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕မႈမ်ား သက္သာေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္၏ တန္ဖုိးကို ရွာေဖြၾကရာတြင္ ျမင္ႏုိင္သည့္တန္ဖုိးႏွင့္ မျမင္ႏုိင္သည့္ တန္ဖုိးတုိ႔ရွိၾကေလရာ လူတုိင္း ေျမရွိလွ်င္ သစ္ပင္စုိက္သင့္ပါသည္ဟု အႀကံျပဳတုိက္တြန္းေရးသား လုိက္ရပါသည္။ ။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၁၁)

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...