Pages

Friday, January 20, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင့္ နားလည္မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ပူးေပါင္းကူညီေပးရန္လုိ


ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင့္ နားလည္မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ပူးေပါင္းကူညီေပးရန္လုိ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

မေလးရွားႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးကိစၥျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးရန္ အိုအိုင္စီ အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပျခင္း အတြက္ အထူး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားသည္ အျဖစ္မွန္ကို စိစစ္ျခင္း မျပဳဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးရြားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသေယာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပံုေဖာ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာ အခ်ဳိ႕၏သတင္းေဖာ္ျပ ခ်က္ အေပၚ အေျခခံသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထိရွလြယ္သည့္ ျပႆနာမ်ဳိးအား ၄င္းတို႔၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ အသံုးခ်ေနျခင္း မွာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရက ယင္းျပႆနာအား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေနမႈမ်ားကို လံုးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားရာလည္း က်ပါသည္။ ယခုျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနသည္ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူတို႔၏ အသက္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားထား ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၉-၁ဝ-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စနစ္က်က် ႀကိဳတင္ႀကံစည္ ျပင္ဆင္၍ အၾကမ္းဖက္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ျပည္ပမွကူညီ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္သူမ်ားက လုံၿခံဳေရး တာဝန္ယူသည့္ ရဲစခန္း မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉-၁-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အိုအိုင္စီ အစည္းအေဝး၏ ရလဒ္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈ မရွိသည္ကိုလည္း မ်ားစြာအံ့ၾသမိပါသည္။ ဤအၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးအသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး၊ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား ဆုံး႐ံႈးခဲ့ ပါသည္။

ရခုိင္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးအတြက္ မည္သူမွ် ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထက္ စိုးရိမ္မည့္သူ မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဤျပႆနာရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း သဟဇာတရွိမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စစ္မွန္ေသာဆႏၵ ႏွင့္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိသည္မ်ား အားလုံးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျပႆနာကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ယႏၲရားမ်ားကို ခ်မွတ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေလးရပ္ပါဝင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို လည္းေကာင္း၊ ျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေရးကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေစမည့္ေရရွည္နည္းလမ္း ေကာင္းမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို လည္းေကာင္း၊ မၾကာမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားႏွင့္စြပ္စြဲမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ကိုလည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ သို႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ ေပးမႈမ်ား ကိုလည္း လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ပိုမိုတုိးတက္ လာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္တုိးခ်ဲ႕ ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ ေျဖရွင္းမႈ တစ္ရပ္ ရရွိေရးကို အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္သာ အသိုက္အဝန္း ႏွစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးကို အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မလုိလားအပ္ေသာဖိအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နဂုိကပင္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ျပႆနာရပ္ကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚ ေစမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း အေနျဖင့္ နားလည္မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ပူးေပါင္း ကူညီေပးရန္ လိုပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္
ရက္စဲြ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...