Pages

Tuesday, March 7, 2017

စက္႐ံုမ်ားက ထြက္ရွိေသာ ေရဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္ျပီးမွ စြန္႔ပစ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားသည့္ အတြက္ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္မႏၲေလး ၊ ၇-၃-၂၀၁၇

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကုိ မထိခုိက္ ေစရန္ စက္႐ုံ မ်ားက ထြက္ရွိေသာ ေရဆုိး မ်ားကုိ သန္႔စင္ ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္ရန္ ျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း ကုန္က် စရိတ္မ်ား ျပားသည့္ အတြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ ေႏွးေကြး ေနေၾကာင္း၊ သန္႔စင္မႈ မရွိဘဲ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ေစ်းအနီး ေရႊျမင္းပ်ံ အရက္ခ်က္ စက္႐ုံ၌ ျပဳလုပ္ေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕၊ အစုိးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ပါဝင္သည့္ ရွင္းလင္း ပြဲတြင္ စက္႐ုံမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း ၏ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္ အရက္ခ်က္ စက္႐ံု အမည္ေပါက္ ၇၃ ႐ံုရွိၿပီး ယခုလက္ရွိ ၂၅ ႐ံုမွ ၃၅ ႐ံု အတြင္းသာ လည္ပတ္ ေနၾကေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ အရက္ခ်က္ စက္႐ံု အမည္ေပါက္ ေျခာက္႐ံု၊ ခုနစ္႐ံု သာရွိ ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လည္ပတ္ ေနေသာ စက္႐ံု ေလး႐ံုသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မွစ၍ ေရႊျမင္းပ်ံ အရက္ခ်က္ စက္႐ံုတြင္ Waste Water Treatment Plan စက္႐ံုကို ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁၈ဝဝဝ ေက်ာ္ အကုန္ အက်ခံ တည္ေဆာက္ ထားရွိကာ ဂါလန္ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ဆံ့ ေရကန္ႀကီး မ်ား အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ ၍ ေရဆိုး သန္႔စင္ ၿပီးမွ သတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္ပင္သာယာ ၁ဝ လက္မ ပိုက္လိုင္း (သို႔မဟုတ္) ပန္႔မ်ားျဖင့္ အမွတ္(၆) ေရပိုပစ္ ေျမာင္းမွ တစ္ဆင့္ ဒု႒ဝတီ ျမစ္အတြင္း သတ္မွတ္ အခ်ိန္ ည ၆ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီ အတြင္း စြန္႔ထုတ္ လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

 စြန္႔ပစ္ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ ေၾကာင့္ အူေရာင္ ငန္းဖ်ား ေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါ ပိုးမ်ား စြဲကပ္ျခင္း၊ သန္ေကာင္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ နားမ်ား ကုိက္ခဲ လာျခင္း ၊ မ်က္လုံးမ်ား နီရဲလာျခင္း၊ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါ၊ အစာအိမ္ ေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ ျခင္း၊ ဝမ္းကိုက္ ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒု႒ဝတီျမစ္ အတြင္း တုိက္႐ိုက္ စြန္႔ပစ္မည္ ဆိုပါက စက္႐ံု တစ္႐ံုမွ ေရဆိုးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ဂါလန္ ရွစ္ေသာင္း ခန္႔စြန္႔ထုတ္ ေနပါက မၾကာမီ ျမစ္ေရညစ္ ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚ လာမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေသာက္ေရ သံုးေရ အသံုးျပဳ ေနသည့္ ျမစ္ ေအာက္ဘက္ ေဒသခံ မ်ားရွိ ေက်းရြာ လူထုကို အထက္ပါ ေရာဂါမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ သျဖင့္ ျပည္သူ လူထု၏ ပတ္ဝန္းက်င္္ နစ္နာမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ ေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိအက်ဳိး စီးပြား အတြက္သာ  မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြား ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ Biochemical Oxygen Demand - BOD ႏွင့္ Chemical Oxygen Demand- COD ပါဝင္မႈ နည္းပါး ေစေသာ သန္႔စင္သည့္ ေရကို စြန္႔ပစ္ ၾကရန္ ေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ား ျပည္သူမ်ား အန႔ံဆိုး ျပႆနာႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ျပႆနာ၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ သန္႔စင္ႏိုင္သည့္ Waste Water Treatment Plan စက္႐ံုမ်ားကို စက္႐ံုတိုင္း တည္ေဆာက္ ၍ ေရဆိုးကို  သန္႔စင္ စြန္႔ပစ္ရန္ လိုေၾကာင္း ႏွင့္ စက္႐ံု တစ္႐ံု တည္းသာ ၎ စနစ္တည္ေဆာက္ ထား႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ အရက္ခ်က္ စက္႐ံုမ်ား အားလံုးႏွင့္ သၾကား စက္႐ံု၊ သားေရ နယ္စက္႐ံု၊ ဆပ္ျပာ စက္႐ံု၊ ဓာတ္ခဲ စက္႐ံု၊ ခ်ည္ေဆးဆိုး စက္႐ံု၊ စကၠဴစက္႐ံု၊ ႏို႔ခ်က္ စက္႐ံု၊ ခ်ဳိခ်ဥ္ စက္႐ံု စသည့္ စက္႐ံုေပါင္း မ်ားစြာ၏ ေရဆိုး မ်ားကို သန္႔စင္ႏိုင္သည့္ ေရဆိုး သန္႔စင္ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လႈိင္မဲႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး က ေျပာျပသည္။ 

ယခု ကဲ့သို႔ ပရံ ေတာ္ေခ်ာင္း ၊ေတာင္သမန္ အင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ေရဆိုးစြန္႔ ပစ္သည့္ ဒု႒ဝတီ ျမစ္ေရမ်ား သန္႔စင္မႈ မရွိ ျဖစ္ေန ျခင္းမွာ စက္႐ံုမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရဆိုးမ်ား ကိုသန္႔စင္ သည့္ စက္႐ံုံ မ်ားတည္ေဆာက္ ရာတြင္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား သျဖင့္ မတည္ေဆာက္ ဘဲေရဆိုး အတိုင္း စြန္႔ပစ္ ေနျခင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရဆိုး သန္႔စင္ စက္႐ံုမ်ား အျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေရး ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္တြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၁)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...